De taxonomie van Bloom gaat er vanuit dat je iets kunt begrijpen op verschillende niveaus.

Het eerste niveau is kennis. Op dit niveau kan de leerling zich informatie herinneren, gegevens reproduceren.
Kennis vraagt naar parate objectieve kennis; de leerling moet kennisvragen kunnen beantwoorden.

Kennisvragen:

Bij deze vragen wordt de leerling gevraagd om parate kennis. Hieronder een aantal voorbeelden.

 • In welke landen is op 1-1-2002 de euro ingevoerd?
 • Waar zit de lever?
 • Wat is een seismograaf en hoe wordt die gebruikt?
 • Wat verstaan we onder “werkloosheid”?
 • Wat zijn de belangrijkste bodemschatten in Zuid-Afrika?
 • Wie was Albert Einstein en wat betekende hij voor de Natuurkunde?

Vaardigheden op dit niveau:

Wat moet de leerling kunnen? Wat kan de leerling maken?
 • noemen of opsommen
 • feiten of gebeurtenissen reproduceren
 • een begrip definiëren
 • dingen beschrijven
 • dingen herkennen
 • feitelijke verbanden leggen
 • aanwijzen
 • onderstrepen
 • aankruisen
 • herinneren
 • opzoeken
 • reproduceren
 • een “spiekbriefje”
 • een begrippenlijst met omschrijvingen
 • een feitenoverzicht
 • een kaart
 • een lijst met belangrijke gebeurtenissen
 • een quiz met feitenvragen
 • een schema of mindmap
 • een tabel
 • een tijdsbalk
 • een woordenlijst