Taxonomie van Bloom

Deel 1 van 7 in de serie De leerniveaus van Bloom

blooms-taxonomy-figuurDe taxonomie van Bloom werd in 1956 gepubliceerd door de Amerikaanse onderwijspsycholoog Benjamin Bloom. Dit leermodel is oorspronkelijk bedacht voor het geschiedenisonderwijs. De indeling is inmiddels wat aangepast en biedt nog steeds een goed kader om het leerproces te beschrijven.

Bloom gaat er vanuit dat je iets kunt begrijpen op verschillende niveaus. De vaardigheden zijn geordend in een opklimmende moeilijkheidsgraad. Iedere volgende begripsfase is ingewikkelder en omvat steeds fases. Voor we iets kunnen begrijpen moeten we het ons herinneren, voor we het toe kunnen passen moeten we het begrijpen, enzovoort.

De begripsniveaus zijn:

[posts-by-tag tags=”leerstijl-bloom” number=”99″ excerpt=”true” excerpt_filter=”false” thumbnail=”true” order=”asc”]

De taxonomie is door de veranderde maatschappij onlangs aangepast. Onthouden staat inmiddels gelijk aan weten waar je bepaalde informatie kunt terugvinden. Communicatie en samenwerking worden steeds belangrijker.

Evaluatie

Deel 7 van 7 in de serie De leerniveaus van Bloom

De taxonomie van Bloom gaat er vanuit dat je iets kunt begrijpen op verschillende niveaus.

Het zesde en hoogste niveau van begrijpen is evaluatie. Op dit niveau kan de leerling zijn standpunten verdedigen en beargumenteren. De vijf vorige niveaus: Kennis, Begrip, Toepassing, Analyse en Creatie worden al beheerst. De leerling kan evaluatievragen beantwoorden die een beroep op kennis en inzicht.

Evaluatievragen:

Bij een evaluatievraag verantwoordt de leerling bijn handelwijze en kan hij de waarde van iets of
iemand bepalen. Hij kiest uit verschillende mogelijkheden de beste oplossing voor een probleem. Hij kan een kunstwerk beoordelen en 
ontwikkelen en zijn eigen mening daarover verdedigen. Voorbeelden:

 • Hoeveel maanden celstraf zou je geven aan iemand die schuldig is aan een verkeersongeval met dodelijke afloop?
 • Is het huidige economische systeem in Nederland het definitieve systeem?
 • Wat zijn de zwakke punten van de troonrede van dit jaar?
 • Wie is de beste parlementariër – en waarom?
 • Zou de oorspronkelijke evolutietheorie van Darwin naar hedendaagse maatstaven stand houden?
 • Zou invoering van de doodstraf een goede zaak zijn?

Vaardigheden op dit niveau

Wat moet de leerling kunnen? Wat kan de leerling maken?
 • beargumenteren
 • bekritiseren
 • besluiten
 • concluderen
 • kiezen en de keuze verantwoorden
 • waarde aangeven
 • de waarde aangeven
 • bekritiseren
 • beoordelen
 • argumenteren
 • verdedigen
 • een betoog
 • een advies
 • een bijdrage aan een debat
 • een lijstje met criteria waarmee je je werk kunt beoordelen
 • een oordeel of vonnis
 • een overredende toespraak

Creatie

Deel 6 van 7 in de serie De leerniveaus van Bloom

De taxonomie van Bloom gaat er vanuit dat je iets kunt begrijpen op verschillende niveaus.

Het vijfde niveau is creatie. De leerling kan creatief omgaan met kennis en inzichten. Hij beheerst de vorige vier niveaus: Kennis, Begrip, Toepassing, en Analyse en kan zijn kennis creatief toepassen.

Creatieve opdrachten

De leerling kan eerder verworven kennis en inzichten gebruiken om nieuwe
ideeën, producten of zienswijzen tot stand te brengen. Hieronder wat voorbeelden.

 • Ontwerp de ideale stad.
 • Schrijf een toneelstuk dat jouw leven weergeeft.
 • Schrijf een artikel voor een zaterdagkrant over jouw oplossing voor het fileprobleem.
 • Ontwikkel een computersimulatie waarmee je de oplossing van een derdegraads vergelijking kunt benaderen.
 • Wat zou er gebeuren als het gebruik van soft drugs zou worden verboden?
 • Wat zijn de potentiële economische gevolgen van de uitbraak van een ernstige ziekte in de veehouderij?

Vaardigheden op dit niveau

Wat moet de leerling kunnen? Wat kan de leerling maken?
 • ontwerpen
 • ontwikkelen
 • samenstellen
 • scheppen
 • schrijven
 • voorspellen
 • kennis associëren
 • ontwerpen
 • scheppe
 • samenstellen
 • schrijven
 • bouwen
 • ontwikkelen
 • assembleren
 • creëren
 • formuleren
 • schrijven.
 • een film of video
 • een krant of site
 • een kunstwerk
 • een lied of compositie
 • een omslag voor een dvd, boek
 • een PowerPointpresentatie
 • een spel of simulatie
 • een toneelstuk of cabaret

Analyse

Deel 5 van 7 in de serie De leerniveaus van Bloom

De taxonomie van Bloom gaat er vanuit dat je iets kunt begrijpen op verschillende niveaus.

Het vierde niveau is analyseren. De leerling beheerst de vorige drie niveaus van Kennis, Begrip, en Toepassing. Op dit niveau kan de leerling verbanden aanbrengen tussen delen van kennis, hij kan associëren. Eerder verworven kennis en inzichten kan hij nu gebruiken om een ingewikkeld probleem te vereenvoudigen om er vat op te krijgen.

Hij kan bij toetsen vragen beantwoorden die om een analyse vragen.

Analysevragen:

De leerling kan vragen beantwoorden waarvoor hij kritisch en gedegen onderzoek moet doen. Hij
kan het probleem opdelen in stappen en het onderliggende probleem
zoeken. Hij kan zich concentreren op relevante aspecten zoals
belangrijke kenmerken, oorzaken of gevolgen. Voorbeelden van deze vragen:

 • Heeft het regeringsbeleid in de periode 2002-2004 wezenlijk bijgedragen aan het drastisch reduceren van de werkloosheid in die periode?
 • Onderbouw of weerleg de volgende stelling: de perceptie van de kwaliteit van de gezondheidszorg door het publiek, stemt niet overeen met de objectieve kwaliteit.
 • Welke milieurisico’s brengt een kerncentrale met zich mee?

Vaardigheden op dit niveau

Wat moet de leerling kunnen? Wat kan de leerling maken?
 • bewijzen voor conclusies aangeven
 • classificeren
 • in delen splitsen
 • onderzoeken
 • patronen beschrijven
 • vergelijken
 • beoordelen
 • bekritiseren
 • differentiëren
 • onderscheiden
 • te experimenteren
 • een beschouwing
 • een checklist
 • een documentaire
 • een grafische voorstelling
 • een onderzoeksverslag
 • een overzicht waarin kritische stappen worden weergegeven
 • een tabel
 • een vragenlijst om aan informatie te komen

Toepassing

Deel 4 van 7 in de serie De leerniveaus van Bloom

De taxonomie van Bloom gaat er vanuit dat je iets kunt begrijpen op verschillende niveaus. Het derde niveau is toepassen. De leerling beheerst de vorige niveaus, Kennis en Inzicht en moet toepassende vragen kunnen beantwoorden.

Toepaszende vragen:

Deze vragen vereisen eerder opgedane kennis en inzichten die gebruikt moeten worden om een probleem op te lossen.

 • Bewijs dat er niet een grootst priemgetal is.
 • Hoe kun je een computer gebruiken bij het leren?
 • Hoe kunnen we het fileprobleem oplossen?
 • Waarom bloeit een hortensia in de ene tuin blauw en in de andere roze?
 • Wat is de snelheid waarmee een kogel van 1 kg de grond raakt als die op aarde op 1 meter hoogte wordt losgelaten en je de luchtwrijving mag verwaarlozen?
 • Welke landen zijn volgens deze definitie socialistisch?

Vaardigheden op dit niveau

Wat moet de leerling kunnen? Wat kan de leerling maken?
 • aantonen dat
 • concrete gevallen toetsen aan abstracte definities
 • een hypothese opstellen
 • een test of experiment uitvoeren
 • een plan van aanpak uitlijnen
 • een probleemsituatie met kennis van zaken aanpakken
 • laten zien hoe
 • oplossingen voorstelle
 • een opgave oplossen
 • een berekening maken
 • een plan ontwikkelen
 • een oplossing voorstellen
 • kennis gebruiken in een situatie
 • kiezen
 • illustreren
 • interpreteren
 • plannen
 • een demonstratie
 • een expositieeen handleiding
 • een model waarmee je uitlegt hoe iets werkt
 • een poster
 • een presentatie
 • een spel waarin ideeën van het te bestuderen object
 • naar voren komen
 • een voorstelling
 • een werkstuk

Inzicht

Deel 3 van 7 in de serie De leerniveaus van Bloom

De taxonomie van Bloom gaat er vanuit dat je iets kunt begrijpen op verschillende niveaus.

De leerling beheerst het vorige niveau: Kennis. Het tweede niveau is inzicht. Op dit niveau kan de leerling zijn kennis uit kunnen leggen. Eerder verworven kennis moet hij in zijn eigen woorden kunnen omschrijven, samenvatten, uitleggen en toelichten. Hij moet antwoord kunnen geven op inzichtvragen.

Inzichtvragen

Dit zijn vragen waarbij de leerling put uit eerder opgedane kennis en blijk geeft van zijn inzicht. Hieronder een aantal voorbeelden.

 • Geef een voorbeeld van een understatement.
 • Hoe is het Koninkrijk der Nederlanden ontstaan?
 • Hoe kwam Hitler aan de macht?
 • Hoe planten spinnen zich voort?
 • Hoe zit de menselijke bloedsomloop in elkaar?
 • Wat gebeurt er met de werkloosheid als de inflatie stijgt?
 • Wat is het periodiek systeem der elementen?

Vaardigheden op dit niveau:

Wat moet de leerling kunnen? Wat kan de leerling maken?
 • beschrijven in eigen woorden
 • weergeven
 • grote lijnen aangeven
 • gevolgen voorspellen
 • uitleggen
 • voorbeelden geven
 • verschillen en overeenkomsten aangeven
 • in een tekening of schema weergeven
 • een verklaring, bewijs of onderbouwing geven
 • samenvatten
 • een verklaring geven
 • voorspellen
 • classificeren
 • identificeren
 • herkennen
 • rapporteren
 • een grafische voorstelling van zake
 • een lijst met belangrijke gebeurtenissen
 • een quiz met doordenkvragen
 • een samenvatting
 • een stroomschema
 • een tabel met oorzaak en gevolg
 • een tabel met overeenkomsten en verschillen
 • een tijdbalk

Kennis

Deel 2 van 7 in de serie De leerniveaus van Bloom

De taxonomie van Bloom gaat er vanuit dat je iets kunt begrijpen op verschillende niveaus.

Het eerste niveau is kennis. Op dit niveau kan de leerling zich informatie herinneren, gegevens reproduceren.
Kennis vraagt naar parate objectieve kennis; de leerling moet kennisvragen kunnen beantwoorden.

Kennisvragen:

Bij deze vragen wordt de leerling gevraagd om parate kennis. Hieronder een aantal voorbeelden.

 • In welke landen is op 1-1-2002 de euro ingevoerd?
 • Waar zit de lever?
 • Wat is een seismograaf en hoe wordt die gebruikt?
 • Wat verstaan we onder “werkloosheid”?
 • Wat zijn de belangrijkste bodemschatten in Zuid-Afrika?
 • Wie was Albert Einstein en wat betekende hij voor de Natuurkunde?

Vaardigheden op dit niveau:

Wat moet de leerling kunnen? Wat kan de leerling maken?
 • noemen of opsommen
 • feiten of gebeurtenissen reproduceren
 • een begrip definiëren
 • dingen beschrijven
 • dingen herkennen
 • feitelijke verbanden leggen
 • aanwijzen
 • onderstrepen
 • aankruisen
 • herinneren
 • opzoeken
 • reproduceren
 • een “spiekbriefje”
 • een begrippenlijst met omschrijvingen
 • een feitenoverzicht
 • een kaart
 • een lijst met belangrijke gebeurtenissen
 • een quiz met feitenvragen
 • een schema of mindmap
 • een tabel
 • een tijdsbalk
 • een woordenlijst